การเกิดเมฆ

1.  การเกิดเมฆ

    เมฆ  เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำในอากาศ โดยเมื่อไอน้ำได้รับบความร้อนก็จะลอยตัวสูงขึ้น  และเมื่อกระทบกับความเย็นของอากาศที่อยู่เบื้องบนก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ  เกาะอยู่บนอนุภาคของฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศ ซึ่งอนุภาคของฝุ่นละอองจะช่วยให้ละอองน้ำรวมตัวกันมากขึ้น  เกิดเป็นก้อนเมฆที่มีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง

 


 

รู้ไว้ใช่ว่า    

-  ไอน้ำ เป็นน้ำในสถานะก๊าซ   ไอน้ำเป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และมองไม่เห็น

-  เมฆ ที่เรามองเห็นเป็นหยดน้ำในสถานะของเหลว หรือเกล็ดน้ำแข็งในสถานะของแข็ง

-  อุณหภูมิ  ณ  จุดที่ไอน้ำควบแน่นเป็นละอองน้ำ  เรียกว่า  จุดน้ำค้าง  (dew  point)

-  การควบแน่นของไอน้ำในอากาศเพื่อเกิดเป็นเมฆ  จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าในบรรยากาศไม่มีฝุ่นละอองสำหรับเป็นแกนให้ละอองน้ำจับตัว

 

กลับหน้าเเรก