สุริยุปราคา

          สุริยปราคา เป็นอุปราคา ที่เกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์ และจะเกิดในเวลากลางวัน ประมาณวันนัมแรม 14 - 15 ค่ำ สุริยุปราคาเกิดจากการที่ โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน โดยมี ดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก แสงจากดวงอาทิตย์ส่องมากระทบดวงจันทร์ ทำให้เงาของดวงจันทร์ไปปรากฎบนโลก คนบนโลกที่อยู่บริเวณเงาของดวงจันทร์จะมองเห็นดวงอาทิตย์มืด


          สุริยุปราคาจะเกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อดวงจันทร์โคจรออกจากบริเวณที่ทำให้เกิดเงาบนโลก จะทำให้คนบริเวณนั้นเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตามปกติ ซึ่งเราสามารถแบ่งการเกิดสุริยุปราคา ได้ 3 แบบ คือ สุริยุปราคา

กลับหน้าเเรก