อ้างอิง

ขอขอบคุณ เว็บไซต์เหล่านี้ที่ให้ข้อมูลเสำหรับการสร้างเว็บไซต์ และทำให้เพื่อน ๆ สามารถนำความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ครับ

ประชาคมอาเซียน

รู้ภาษาอาเซียน

ความรู้อาเซียน

รู้จักอาเซียน10ประเทศ

ภาษาอาเซียน

ประวัติอาเซียนทั้ง10ประเทศ