การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

 

ไข่ปลา

     - ไข่ปลา  

  ไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา (...)

  • ใช้ละข้อความข้างท้ายที่ไม่จำเป็นหรือไม่ต้องการกล่าวถึง เพื่อแสดงว่าตัดตอนข้อความนั้นมาเพียงบางส่วน
  • โดยต้องใส่จุดอย่างน้อย ๓ จุด
  • สำหรับในบทร้อยกรอง ถ้าจะละข้อความตั้งแต่ ๑ บรรทัดขึ้นไป ให้ใช้จุดไข่ปลายาวตลอดบรรทัด
  • แต่ถ้าจะเน้นฉันทลักษณ์ก็สามารถใส่จุดไข่ปลาตามรูปแบบฉันทลักษณ์ได้
  • ใช้เพื่อแสดงว่ามีข้อความ แต่ข้อความนั้นลบเลือนหรือขาดหายไป
 และยังไม่สามารถหาหลักฐานมาประกอบหรือยืนยันได้ เช่น ข้อความในศิลาจารึก เป็นต้น
  • ใช้ในแบบพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งเว้นช่องว่างไว้สำหรับให้กรอกข้อความ
  • ความยาวของจุดไข่ปลาขึ้นอยู่กับความยาวของข้อความที่ต้องกรอก
     - ทับ  
     - จุลภาค  
     - สัญประกาศ  
     - นขลิขิต  
     - ปรัศน  
     - ไปยาลน้อย  
     - ไปยาลใหญ  
     - มหัพภาค     
     - ไม้ยมก  
     - ยัติภังค
     - วงเล็บปีกกา
     - อัศเจรีัย
     - อัญประกาศ
     - บุพสัญญา