การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

 

ไปยาลน้อย

     - ไข่ปลา      ไปยาลน้อย (ฯ)
  • ใช้ละบางส่วนของคำ โดยมากใช้สำหรับชื่อเฉพาะหรือสำนวนที่รู้จักกันดี
                                กรุงเทพฯ อ่านว่า กรุงเทพมหานคร และ "ข้า" อ่านว่า ข้าพเจ้า   
  • ใช้ในการเขียนวัน เดือน ปี แบบไทย
  • ใช้ละส่วนท้ายของวิสามานยนาม ซึ่งได้กล่าวมาก่อนแล้ว เช่น

                       มหามกุฎราชวิทยาลัย   เขียนเป็น   มหามกุฎฯ

  • คำว่า ” ฯพณฯ “  อ่านว่า  “พะนะท่าน “  ใช้เป็นคำหน้าชื่อ หรือตำแหน่งข้าราชการผู้ใหญ่
                        ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีขึ้นไปและเอกอัครราชทูต  เป็นต้น

 

 

 

                                 
     - ทับ  
     - จุลภาค  
     - สัญประกาศ  
     - นขลิขิต  
     - ปรัศน  
     - ไปยาลน้อย  
     - ไปยาลใหญ  
     - มหัพภาค     
     - ไม้ยมก  
     - ยัติภังค  
     - วงเล็บปีกกา  
     - อัศเจรีัย์  
     - อัญประกาศ  
     - บุพสัญญา