ประเภทบังคับ2

ให้รถตรงไป
หมายความว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด เป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา
ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น
ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาเท่านั้น ห้ามมิให้ขับรถไปทางซ้าย
ให้ชิดซ้าย
หมายความว่า ให้ขับรถไปทางด้านซ้ายของเครื่องหมาย
ให้ชิดขวา
ให้ขับรถไปทางด้านขวาของเครื่องหมาย
ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย
ให้เลี้ยวซ้าย
หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวขวา
หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
หมายความว่า ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางซ้ายเท่านั้น 
ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางขวาเท่านั้น
วงเวียน
หมายความว่า ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุด ให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน
ช่องเดินรถประจำทาง
ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง
ช่องเดินรถมวลชน
ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน และให้ใช้ได้เฉพาะรถที่มีจำนวนคนบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุในป้าย
ช่องเดินรถจักรยานยนต์ 
หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์
ช่องเดินรถจักรยาน 
ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยาน
เฉพาะคนเดิน
บริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้น
ความเร็วขั้นต่ำ 
บริเวณที่ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้าย

กลับหน้าแรก