สัญลักษณ์และป้าย

 
ขับรถให้ปลอดภัยและประหยัดน้ำ้มัน        สวัดดีเพื่อนๆ  ที่เข้ามาดูในเว็บนี้ เว็บนี้ทำเกี่ยวกับสัญลักษณ์และป้ายต่างๆเพื่อนๆลองเข้ามาศึกษาของผมดู
ความหมายของเครื่องหมายจราจร   นะครับ แล้วเพื่อน ๆ จะรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับสัญลักษณ ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถจะ้นำความรู้นำไปใช้ประโยชน์
         -ประเภทบังคับ1   ต่อชีวิตประจำวันของเพื่อนๆ ได้
        -ประเภทบังคับ2    
        -ประเภทป้ายเตือน  
        -บนถนนหนทางลูกศรบนพื้น        สัญลักษณ์กับป้ายสามารถบอกว่ากฏจราจรมีความสำคัญอย่างไรและ่ช่้วยบอกว่าถนนแถวน้ันเป็นอย่างไรแล้ว
10 เ้คล็ดลับประหยัดน้ำมัน   ทำให้ผู้คนไม่ทำผิดกฏจราจรและ้ช่วยทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุบนถนนหนทางและป้ายบางชนิดก็ใช้การโฆษณาป้าย
  และสัญลักษณ์จึงมีประโยชน์มาก
   
 

แนะนำติชม