ความสำคัญของแมลง

       แมลง มีความหลากหลายเป็นสัตว์ที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณ 75% ของสัตว์ที่พบแล้วในโลกนี้เป็นแมลง มีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องรูปร่างและชีวิตความเป็นอยู่ โดยปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ดังนั้นแมลงจึงสามารถอาศัยอยู่ได้แทบทุกแห่งในโลกนี้ และมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศต่างๆทั้งในน้ำและบนบก

       แมลง มีทั้งที่เป็นโทษและมีประโยชน์ ที่เป็นโทษได้แก่ พวกที่ทำลายพืช เครื่องใช้ต่างๆ หรือนำโรคมาสู่คนและสัตว์ แต่ในขณะเดียวกันแมลงมีประโยชน์อย่างมากมาย เช่น ช่วยผสมเกสรพืช ทำให้เพิ่มผลผลิต  ให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้แก่ น้ำผึ้ง หรือ เส้นไหม ที่มนุษย์นำไปใช้เป็นประโยชน์ เป็นศัตรูธรรมชาติ (natural enemies ) โดยไปทำลายแมลงศัตรูพืช ทำให้ไม่จำเป็น ต้องใช้สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรู พืชที่อาจเกิดพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อกสิกรผู้ปลูกและผู้บริโภค  แมลงบางชนิดเช่น แมลงหางดีด, หิ่งห้อย สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ หรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

ผึ้ง1
น้ำผึ้ง

collembola
แมลงหางดีด

Ovalis
หิ่งห้อยในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญสภาวะวิกฤติในการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  เนื่องจาก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไม่ถูกต้องเช่น การตัดไม้ทำลายป่า การเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การล่า การค้า ซึ่งพืชป่าและสัตว์ป่า ที่ใกล้สูญพันธุ์เหล่านี้ มีผลให้แมลงไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และมีปริมาณลดลง และเนื่องจากว่าแมลงเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในระบบนิเวศต่างๆ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงโดยเฉพาะแมลงที่มีประโยชน์มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจแ ละสังคมของมนุษย์

ทำลายป่าไม้
ทำลายป่าไม้

       ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศ ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ในทรัพยากร ธรรมชาติ ทั้งทางด้านพืชและสัตว์ เพื่อนำทรัพยากรเหล่านี้ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องมีความรู้ เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ในส่วนของแมลง ยังมีการศึกษาน้อยมาก จึงมีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ในการศึกษาเรื่องนี้ เพื่อให้ทราบสถานะภาพ ทรัพยากรธรรมชาติทางด้านแมลงของประเทศไทย สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ใน ขณะเดียวกัน เป็นการอนุรักษ์แมลงที่มีประโยชน์  และแมลงที่หายาก ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย

 


กลับหน้าแรก