พลังงานแสง    
แสงกับการมองเห็น
    -  แสงกับการมองเห็น    
    -  เซลล์สุริยะ   
แสงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ซึงสามารถรับรู้ได้ทางตา เมื่อแสงเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดแสงที่อยู่ในบริเวณใด
    -  การกระจายแสงขาว  
บริเวณหนึ่ง จะทำให้เกิดความสว่างและคนสามารถมองสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน แสงจึงจำเป็นต่อสิ่มีชีวิต
     
  1.ตัวกลางของแสง (เงา)
   
            - วัตถุบางชนิดเมื่อนำมากั้นแสงจะมองเห็นแสงที่ผ่านได้ชัดเจน
  แสดงว่าวัตถุนั้นยอมให้แสงผ่านมาก เรียกวัตถุที่มีสมบัติเช่นนี้ว่า ตัวกลางโปร่งใส
   
           - วัตถุบางชนิดเมื่อนำมากั้นแสงจะมองเห็นแสงผ่านไม่ชัดเจน
  แสดงว่าวัตถุนั้นยอมให้แสงผ่านมาได้บางส่วน เรียกวัตถุที่มีสมบัติเช่นนี้ว่า
  ตัวกลางโปร่งแสง
 
ิ          - วัตถุบางชนิดเมื่อนำมากั้นแสงแล้วมองไม่เห็นแสง แสดงว่าวัตถุนั้นไม่ยอม
ให้แสงผ่านได้ เรียกวัตถุที่มีสมบัติเช่นนี้ว่า วัตถุทึบแสง
 
2.การสะท้อนของแสง
 
     วัตถุแต่ละชนิดสะท้อนแสงได้มากน้อยแคกต่างกัน วัตถุที่มีผิวราบเป็นมันเงา เช่น กระจกเงา แผ่นสังกะสี จะท้อนแสง
ได้ดีและเป็นระเบียบ
 
 
      การสะท้อนแสงทำให้มองเห็นวัตถุต่างๆได้ จึงมีการนำหลักการสะท้อนของแสงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น
การติดตั้งติดตั้งกระจกนูนตามทางแยกในซอย ช่วยฬห้มองเห็นภาพสะท้อนได้กว้างขึ้น
 
3การหักเหของแสง
    
     แสงเดินทางเป็นแนวตรง เมือผ่านตัวกลางโปร่งใสชนิดเดียวกัน แต่เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสต่างชนิดกัน
เช่น จากน้ำไปยังอากาศ จากอากาศไปแก้ว หรือจากอากาศไปน้ำ จะทำให้แสงเกิดการหักเห ซึ่งเป็นเหตุให้เห็นภาพต่าง
จากเดิม
 

กลับสู่หน่วยการเรียนรู้