พลังงานแสง    
    -  แสงกับการมองเห็น  
การกระจายของแสงขาว
    -  เซลล์สุริยะ   
    -  การกระจายแสงขาว  
     รุ้งกินนํ้าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมบัติของแสง เมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งใสต่างชนิดกัน
    จะทำให้เกิดการหักเหของแสง แสงอาทิตย์ที่เรามองเห็นนั้นไม่มีสี หรือที่เรียกว่า แสงขาว ทำไมแสงขาวจึงทำให้เกิดเป็นแสงสีรุ้งได้
   
       เราจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของแสงอาทิตย์ที่ผ่านออกมาจากแท่งปริซึมเป็นแถบสีรุ้ 7 แถบสี คือ
  สีม่วง คราม นํ้าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง  เราเรียกแถบสีนี้ว่า สเปกตรัมของแสงอาทิตย์
   
       โดยปกติรุ้งกินนํ้ามักจะเกิดเวลาหลังหลังฝนตกใหม่ๆ และเกิดในทิศทางตรงกันข้ามกัดวงอาทิตย์เสมอ
   
       สเปกตรัมของแสงเป็นการแยกเคลื่อนออกตามความถี่ของแสงหรื่อความยาวคลื่นแสง แสงสีม่วงมีความยาวคลื่นสั้น
  ที่สุด แสงสีแดงมีความยาวคลื่นมากที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลับสู่หน่วยการเรียนรู้