นี่คือเว็บไซต์ของเพื่อนผม มีข้อมูลใน-

เรื่องต่างๆมากมาย เช่น เรื่องยา,เรื่องราว-

ในหนัง,เรื่องสัตว์ ฯลฯ